Vår prinsipplattform

Bostøttealliansen er en samarbeidsallianse for organisasjoner som ønsker å arbeide sammen om å styrke bostøtteordningen.

Bostøttealliansens formål er å sette lys på bostøtteordningen og utforme alternative løsninger for dagens ordning.

Bostøttealliansen arbeider for å revitalisere bostøtteordningen som boligsosialt virkemiddel, og jobber for en rettferdig og tidsriktig bostøtteordning basert på følgende prinsipper:

  • Rettferdighet – bostøtteordningen må revitaliseres som boligsosialt virkemiddel med et selvstendig mål om å utjevne forskjeller mellom folk.

  • Tydelig – det må være lett forståelig for brukerne hvorfor de får tildelt støtte eller hvorfor de eventuelt ikke får det. Dagens ordning oppleves som vanskelig å forstå og er dermed lite tilgjengelig for store deler av sin faktiske målgruppe.

  • Treffsikkerhet - bostøtten må treffe like godt uavhengig av hvor brukerne bor i landet, og må bidra til at folk kan bo der de bo og ikke må trekke opp røttene for å flytte til ukjente områder med lave bokostnader.

  • Inkluderende – bostøtteordningen må bidra til inkludering og likestilling, sosialt, så vel som i arbeidsmarkedet. Det er viktig at en ny bostøtteordning sikrer at brukerne ikke mister bostøtten idet de prøver seg på arbeidsmarkedet.

  • Økonomisk stabil - Bostøtten må beregnes, og ordningen må justeres i takt med den generelle utviklingen boutgifter. Det er altså ikke nok at ordningen følger en skjematisk regulering, den må være i takt med boligmarkedet og brukernes faktiske økonomiske handlerom.

  • Kvalitetsfremmende – En moderne bostøtte må innredes som et virkemiddel for økt bokvalitet og livskvalitet - ikke kun som en sosial ordning.

  • Samordnet – Bostøtteordningen må samvirke med andre boligsosiale virkemidler slik at brukerne sikres en trygg bosituasjon i tilpasset leid eller eid bolig.